Εισαγωγή
%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1.png%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%9F%202.png

«Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Ε'-ΣΤ' τάξης δημοτικού. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι η Γεωγραφία και η Γλώσσα. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

ΕΠΟΜΕΝΟ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License